ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL (np. orcid.org/0000-0002-4579-9499). Stosowanie ORCID pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować Więcej…

Stopień doktora

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 191/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 września 2019 r. Stopień naukowy doktora, na podstawie art. 178 ust. 1. Ustawy, Statutu Politechniki Poznańskiej oraz Regulaminu nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej, nadaje w drodze decyzji administracyjnej rada dyscypliny. Regulamin nadawania stopnia doktora na Więcej…

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.  W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu Więcej…

Powołanie promotora/ów

Wniosek o powołanie promotora/promotorów/promotora pomocniczego W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego. Promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego wyznacza odpowiednia Rada Dyscypliny, biorąc pod uwagę deklarację potencjalnego promotora złożoną podczas procesu rekrutacji. Promotorem może zostać osoba, Więcej…