Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Poznańskiej

Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Poznańskiej stanowi zbiór zasad, zgodnie z którymi doktorant powinien postępować. Zasady Kodeksu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności norm moralnych właściwych dla doktorantów i etyki kształcenia akademickiego. Kodeks ten definiuje także podstawowe zasady właściwej praktyki prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych przez doktorantów. Więcej…

Stopień doktora

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 191/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 września 2019 r. stopień naukowy doktora, na podstawie art. 178 ust. 1. Ustawy, Statutu Politechniki Poznańskiej oraz Regulaminu nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej, nadaje w drodze decyzji administracyjnej rada dyscypliny. Regulamin nadawania stopnia doktora na Więcej…

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.  W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu Więcej…

Ocena śródokresowa

Komisje ds. Oceny Śródokresowej w ramach poszczególnych dyscyplin Wyniki Oceny Śródokresowej Dokumenty: Tryb oceny śródokresowej Formularz Oceny Śródokresowej Prezentacja osiągnięć doktoranta Raport Oceny Śródokresowej Ocena jakości opieki naukowej Oświadczenie członków Komisji Oceny Śródokresowej Harmonogram oceny śródokresowej Końcowa Ocena Komisji Ocena śródokresowa – prezentacja

Facebook