W związku z przesunięciem planowanych obron prac magisterskich na miesiące sierpień – wrzesień spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-COV-2, wszystkich kandydatów, których dotyczy wyżej wymieniona sytuacja zachęcamy do wypełnienia „Deklaracja kandydata do Szkoły Doktorskiej w roku 2020-2021”, która umożliwi udział w postępowaniu konkursowym pomimo odłożonego terminu obrony pracy dyplomowej.

Jeśli dany kandydat/ka zarejestruje się w systemie w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r. i złoży wszystkie wymagane dokumenty określone w § 4, ust. 1 pkt b-f w Zasadach rekrutacji do SzD z wyjątkiem dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów (ust. 1 pkt b, 1-3), ale dostarczy wykaz ocen z przebiegu edukacji (ust. 1 pkt b, 4), to dokumenty traktowane będą jako kompletne i będą one podlegać ocenie Komisji Konkursowej.

Procedura ta jest zgodna z § 2 Zasad rekrutacji “Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej”
ust 1. Do szkoły doktorskiej może zostać przyjęta osoba, która:
a) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub
b) uzyskała najwyższą jakość osiągnięć naukowych i jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub
c) posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.
ust 2. W postępowaniu konkursowym może wziąć udział osoba nieposiadająca kwalifikacji opisanych w ust. 1, jednak musi je uzyskać i potwierdzić odpowiednim dokumentem przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.

Deklarację, należy wgrać do systemu rekrutacyjnego w miejsce dyplomu. Natomiast w miejsce suplementu konieczne jest załączenie wykazu ocen.

Kategorie: Aktualności