Indywidualny Plan Badawczy

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje Indywidualny Plan Badawczy i składa go Dyrektorowi SzD PP w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Realizacja Indywidualnego Planu Badawczego podlega:

  • bieżącemu nadzorowi promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego,
  • ocenie śródokresowej.

Indywidualny Plan Badawczy doktoranta określa w szczególności:

  • harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i planowany termin jej złożenia,
  • plan osiągnięcia minimalnego dorobku naukowego określonego w § 3 ust. 3 pkt 4.

Indywidualny Plan Badawczy doktoranta może określać:

  • przygotowanie i złożenie wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansującej działalność naukową lub badawczo-rozwojową w drodze konkursowej,
  • odbycie co najmniej 2-miesięcznego stażu naukowego w jednostce krajowej lub zagranicznej,
  • wyjazd studyjny trwający co najmniej 2 tygodnie do jednostki krajowej lub zagranicznej;
  • sposób upowszechnienia wyników badań,
  • plany uczestnictwa w konferencjach naukowych krajowych lub międzynarodowych,
  • udział we współorganizowaniu konferencji naukowych krajowych lub międzynarodowych.
Facebook