Indywidualny Program Kształcenia

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje Indywidualny Program Kształcenia i składa go Dyrektorowi w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Indywidualny Program Kształcenia tworzony jest na podstawie Ramowego Programu Kształcenia i powinien przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie oraz co najmniej 2-miesięcznej praktyki w wybranej jednostce naukowej/badawczej/przemysłowej.

Realizacja Indywidualnego Programu Kształcenia podlega:

  • bieżącemu nadzorowi promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego,
  • ocenie śródokresowej.
Facebook