Doktorat wdrożeniowy 2021

Ogłoszenie o rekrutacji do programu MEiN „Doktorat wdrożeniowy”

w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej – edycja 2021

 • Do dnia 16 kwietnia 2021 r. kandydat przesyła zgłoszenie do uczestniczenia w Programie MEiN, według ustalonego wzoru (Zgłoszenie DW, w wersji elektronicznej, w postaci pliku edytowalnego i pliku pdf z podpisami) wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczenie pracodawcy, Oświadczenie Kandydata DW), do Szkoły Doktorskiej PP na adres
 • Do końca kwietnia 2021 r. przeprowadzone zostaną szczegółowe uzgodnienia pomiędzy promotorem (PP) – opiekunem pomocniczym (przedsiębiorstwo) – kandydatem, w tym doprecyzowanie obszaru i tematu badań, przygotowanie informacji niezbędnych do złożenia wniosku w programie „Doktorat wdrożeniowy”.
 • Do dnia 28 maja 2021 r. złożenie do MEiN przez Politechnikę Poznańską wniosku do I etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od promotorów, kandydatów i przedsiębiorstw zatrudniającymi kandydatów do programu.
 • Ogłoszenie przez Ministerstwo wyników I etapu konkursu.
 • Kandydaci, których tematyki badawcze zostały zaakceptowane w I etapie konkursu w ramach programu MEiN „Doktorat wdrożeniowy”, składają dokumenty do Szkoły Doktorskiej PP zgodnie z Harmonogramem Rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (https://phdschool.put.poznan.pl/pl/2020-21/)
 • Kandydaci uzupełniają i dostarczają informacje niezbędne do przygotowania wniosku w II etapie konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w terminie wskazanym w informacji o wstępnym zaakceptowaniu propozycji badawczej.
 • Do dnia 20 września 2021 r. złożenie do MEiN przez Politechnikę Poznańską wniosku do II etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.
 • Zatwierdzenie przez Ministerstwo wniosków złożonych w II etapie konkursu.
 • Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Poznańską a MEiN na finansowanie programu.
 • Po uzgodnieniach stron, zawarcie umowy trójstronnej między doktorantem, firmą zatrudniającą doktoranta oraz uczelnią. Umowa m.in. reguluje zasady współpracy miedzy stronami oraz zasady podziału i przenoszenia praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji programu.
 • Przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej wymagane jest złożenie oświadczenia i wskazanie opiekuna pomocniczego (Oświadczenie opiekuna pomocniczego, Wyznaczenie opiekuna pomocniczego). Oryginały dokumentów doktorant powinien dostarczyć lub przesłać do Administracji Szkoły Doktorskiej.

Uwaga: podane powyżej terminy mogą ulec zmianie w momencie ogłoszenia przez Ministra Edukacji i Nauki ewentualnych zmian dotyczących programu “Doktorat wdrożeniowy” na rok 2021, Harmonogramu Rekrutacji do SzD PP w roku akademickim 2021/2022 oraz z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa (aktualizacja na bieżąco).

Podstawowe informacje o Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej można znaleźć na stronie: https://phdschool.put.poznan.pl/pl/category/news/

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków

 

Wzór umowy trójstronnej między doktorantem, firmą zatrudniającą doktoranta oraz uczelnią – V edycja 2021

 

Kontakt

Koordynator programu DW, zastępca dyrektora SzD PP

nauki chemiczne

prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska ()

Koordynatorzy w pozostałych dyscyplinach:

architektura i urbanistyka

prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak ()

automatyka, elektronika i elektrotechnika

prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński ()

informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP ()

inżynieria lądowa i transport

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki ()

inżynieria materiałowa

dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP ()

inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP ()

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dr hab. inż. Mieczysław Porowski prof. PP ()

nauki o zarządzaniu i jakości

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP ()

 

  Facebook