Wniosek o powołanie promotora/promotorów/promotora pomocniczego

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego.

Promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego wyznacza odpowiednia Rada Dyscypliny, biorąc pod uwagę deklarację potencjalnego promotora złożoną podczas procesu rekrutacji.

Promotorem może zostać osoba, która:

  1. posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
  2. nie ukończyła 65 roku życia,
  3. nie spełnia warunku 1) i jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, a właściwa Rada Dyscypliny uznała, że posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska,
  4. nie spełnia warunku 2), lecz kieruje projektami naukowymi, grantami lub innymi programami umożliwiającymi sfinansowanie stypendium doktoranckiego i badań doktoranta oraz deklaruje zapewnienie możliwości ich prowadzenia w określonej Jednostce.

Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora.

Zgodnie z Regulaminem nadawania stopnia doktora na Uczelni, zmianę promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego dokonuje odpowiednia Rada Dyscypliny na uzasadniony wniosek doktoranta.

Facebook