Sprawozdanie roczne doktoranta

Sprawozdanie roczne doktoranta z przebiegu realizacji Indywidualnego Programu Kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych w Indywidualnym Planie Badawczym za poprzedni rok akademicki, wraz z opinią promotora lub promotorów, doktorant składa do Koordynatora w ramach dyscypliny oraz w formie elektronicznej do administracji Szkoły Doktorskiej w terminie do końca września każdego roku kalendarzowego na zasadach określonych przez Dyrektora. Wzór Sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

Facebook