Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022: od 15 czerwca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

PRZEJDŹ DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO

 1. Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi aktami prawnymi.
 2. Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej prowadzony jest w następujących dyscyplinach naukowych w podanych limitach.
 3. Wykaz tematyk badawczych
 4. Harmonogram rekrutacji
 5. Kandydaci do SzD przesyłają wymagane dokumenty poprzez system elektronicznej rekrutacji.
  1. Dokument potwierdzający kwalifikacje:
   • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem lub
   • zaświadczenie o ukończeniu studiów lub
   • dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie uzyskane za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała
    • opatrzony apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo
    • poddany legalizacji w pozostałych przypadkach – legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w państwie wydania dyplomu;
   • wykaz ocen z przebiegu edukacji, uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia doktora wraz z oficjalną skalą ocen, jeżeli nie jest wskazana w wykazie ocen, potwierdzoną przez szkołę wyższą, którą ukończył kandydat;
  1. Curriculum vitae zawierające dane osobowe oraz przebieg dotychczasowego kształcenia i/lub zatrudnienia;
  2. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia), inne osiągnięcia oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
  3. Deklaracja wyboru tematyki badawczej oraz potencjalnego promotora (Załącznik nr 1) w przypadku kandydatów rekrutujących się w ramach:
   • limitu w dyscyplinie – tematyka badawcza wybierana jest z dostępnego wykazu,
   • programu „Doktorat Wdrożeniowy” – tematyka badawcza wykazana we wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki,
   • innych projektów – tematyka badawcza zgodna z zagadnieniami zdefiniowanymi w treści projektu;
  1. Opis proponowanego indywidualnego planu badawczego zawierający możliwość realizacji wybranej tematyki badawczej (Załącznik nr 2);
  2. Fotografia, w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG), którą należy wgrać do systemu rekrutacyjnego spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów;
  3. Dodatkowo, w przypadku cudzoziemców wpisanych na listę doktorantów, wymagane jest po przyjeździe do Politechniki Poznańskiej:
   • potwierdzenie legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

Kandydat, który zostanie wpisany na listę przyjętych do Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej lub uzyska informację o warunkowym wpisie na tę listę, składa jeden komplet wymaganych dokumentów w wiązanej białej teczce w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej, znajdującej się przy ul. Piotrowo 3, pok. 604 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wygenerowany i wydrukowany wraz z podaniem z systemu rekrutacyjnego. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów. Z dyplomu oraz suplementu Politechnika Poznańska wykona nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Nie należy zatem przynosić ze sobą kser dokumentów.

Dodatkowo należy przedłożyć:

  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych)
  • ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii).

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie do SzD osobiście. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczoną notarialnie kopią dyplomu oraz suplementu.

Adres do doręczeń:

Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3 (pok. 604)

60-965 Poznań

 1. II etap rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne

Data, miejsce i czas rozmowy kwalifikacyjnej będzie dostępny w systemie rekrutacyjnym. Termin rozmów on-line ustalony zostanie z danym kandydatem indywidualnie drogą mailową.

 1. Osoba przyjęta do SzD rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Termin i miejsce złożenia ślubowania zostanie podany w terminie późniejszym.
 2. Kształcenie w SzD odbywa się w języku angielskim.
Kategorie: Rekrutacja

Facebook