Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021:
od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

PRZEJDŹ DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO

1. Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi aktami prawnymi.

2. Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej prowadzony jest  w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach.

3. Wykaz tematyk badawczych.

4. Harmonogram rekrutacji.

5. Kandydaci do SzD przesyłają wymagane dokumenty poprzez system elektronicznej rekrutacji (system zostanie uruchomiony wraz z rozpoczęciem rekrutacji).

 • dokument potwierdzający kwalifikacje:
  • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem lub
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów lub
  • dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie uzyskane za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała:
   • opatrzony apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo
   • poddany legalizacji w pozostałych przypadkach – legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w państwie wydania dyplomu
  • wykaz ocen z przebiegu edukacji, uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia doktora wraz z oficjalną skalą ocen, jeżeli nie jest wskazana w wykazie ocen, potwierdzoną przez szkołę wyższą, którą ukończył kandydat,
 • curriculum vitae zawierające dane osobowe oraz przebieg dotychczasowego kształcenia i/lub zatrudnienia,
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia), inne osiągnięcia oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
 • deklarację wyboru tematyki badawczej z dostępnego wykazu wraz ze zgodą potencjalnego promotora (Załącznik nr 1 – Deklaracja wyboru tematyki badawczej),
 • opis proponowanego indywidualnego planu badawczego zawierający możliwość realizacji wybranej tematyki badawczej (Załącznik nr 2 – Opis proponowanego indywidualnego planu badawczego),
 • fotografię, w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG), którą należy wgrać do systemu rekrutacyjnego spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów
 • dodatkowo w przypadku cudzoziemców wpisanych na listę doktorantów, wymagane jest po przyjeździe do Politechniki Poznańskiej:
  • potwierdzenie legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo być przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

Kandydat, który zostanie wpisany na listę przyjętych do Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej lub uzyska informację o warunkowym wpisie na tą listę, składa jeden komplet wymaganych dokumentów w wiązanej białej teczce w Zintegrowanym Centrum Obsługi Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Piotrowo 3 pok. 13 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wygenerowany i wydrukowany wraz z podaniem z systemu rekrutacyjnego. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów. Z dyplomu oraz suplementu Politechnika Poznańska wykona nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Nie należy zatem przynosić ze sobą kser dokumentów.

Dodatkowo należy przedłożyć:

 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych)
 • ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii).

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie do SzD osobiście. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopią dyplomu oraz suplementem.

Adres do doręczeń:

Zintegrowane Centrum Obsługi Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3 pok. 13
60-965 Poznań
www.zco.put.poznan.pl

6. II etap rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne

Data, miejsce i czas rozmowy kwalifikacyjnej będzie dostępny w systemie rekrutacyjnym oraz zostanie opublikowany na stronie Szkoły Doktorskiej.
Termin rozmów on-line ustalony zostanie indywidualnie drogą mailową z danym kandydatem.

7. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
Termin i miejsce złożenia ślubowania zostanie podany później.

8. Kształcenie w szkole doktorskiej odbywa się w języku angielskim.

Kategorie: Rekrutacja