ZASADY REKRUTACJI

Doktorat wdrożeniowy 2022

Ogłoszenie o rekrutacji do programu MEiN „Doktorat wdrożeniowy”
w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej – edycja 2022

Przeprowadzenie szczegółowych uzgodnień pomiędzy promotorem (PP) – opiekunem pomocniczym (przedsiębiorstwo) – kandydatem, w tym doprecyzowanie obszaru i tematu badań, przygotowanie informacji niezbędnych do złożenia wniosku w programie „Doktorat wdrożeniowy”.

  • Do dnia 15 kwietnia 2022 r. kandydat przesyła zgłoszenie do uczestniczenia w Programie MEiN, według ustalonego wzoru (Zgłoszenie DW, w wersji elektronicznej, w postaci pliku edytowalnego i pliku pdf z podpisami) wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczenie PracodawcyOświadczenie Kandydata), do Szkoły Doktorskiej PP na adres phd.school@put.poznan.pl lub na adres pani Joanny Loręckiej  (joanna.lorecka@put.poznan.pl).
  • Do dnia 27 maja 2022 r. złożenie do MEiN przez Politechnikę Poznańską wniosku do I etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od promotorów, kandydatów i przedsiębiorstw zatrudniających kandydatów do programu.
  • Kandydaci, których tematyki badawcze zostały wysłane do MEiN, rekrutują się do Szkoły Doktorskiej PP zgodnie z Harmonogramem Rekrutacji na rok akademicki 2022/2023
  • Ogłoszenie przez Ministerstwo wyników I etapu konkursu.
  • Kandydaci uzupełniają i dostarczają informacje niezbędne do przygotowania wniosku w II etapie konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w terminie wskazanym w informacji o wstępnym zaakceptowaniu propozycji badawczej.
  • Do dnia 20 września 2022 r. złożenie do MEiN przez Politechnikę Poznańską wniosku do II etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.
  • Zatwierdzenie przez Ministerstwo wniosków złożonych w II etapie konkursu.
  • Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Poznańską a MEiN na finansowanie programu.
  • Po uzgodnieniach stron, zawarcie umowy trójstronnej między doktorantem, firmą zatrudniającą doktoranta oraz uczelnią. Umowa m.in. reguluje zasady współpracy między stronami oraz zasady podziału i przenoszenia praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji programu.
  • Przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej wymagane jest złożenie oświadczenia i wskazanie opiekuna pomocniczego (Oświadczenie Opiekuna PomocniczegoWyznaczenie Opiekuna Pomocniczego). Oryginały dokumentów doktorant powinien dostarczyć lub przesłać do Administracji Szkoły Doktorskiej.

Uwaga: podane powyżej terminy mogą ulec zmianie w momencie ogłoszenia Harmonogramu Rekrutacji do SzD PP w roku akademickim 2022/2023 oraz z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa (aktualizacja na bieżąco).

Podstawowe informacje o Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej można znaleźć na stronie: https://phdschool.put.poznan.pl

 

Wzór umowy trójstronnej między doktorantem, firmą zatrudniającą doktoranta oraz uczelnią

 

Kontakt