Opiekun pomocniczy

Oświadczenie opiekuna pomocniczego

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu “Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków warunkiem udziału w programie jest wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:

  1. stopień doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.