Opiekun pomocniczy

Oświadczenie opiekuna pomocniczego

Zgodnie z Komunikatem Ministra nauki z dnia 30 kwietnia 2024 r. o ustanowieniu programu pod nazwą “Doktorat wdrożeniowy 2024” i naborze wniosków warunkiem udziału w programie jest wskazanie opiekuna pomocniczego przez podmiot współpracujący i zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:

1. stopień doktora lub
2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta we wdrażaniu projektu w podmiocie współpracującym.

Opiekun pomocniczy nie może pozostawać z doktorantem w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie i nie może być z nim związany z tytułu przysposobienia, opieki, albo kurateli.