Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne z przebiegu realizacji indywidualnego programu kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym za poprzedni rok akademicki, wraz z opinią promotora lub promotorów, doktorant składa w formie papierowej i elektronicznej do administracji Szkoły Doktorskiej w terminie do końca września każdego roku kalendarzowego. Wzór Sprawozdania określa załącznik nr 2.

Od roku akademickiego 2022/2023 sprawozdanie roczne wypełniane jest za pomocą systemu USOSweb. Można to zrobić w zakładce "DLA WSZYSTKICH", a następnie kafelek "Wnioski".