FAQ

 

SZKOŁA DOKTORSKA

 

1. Ile lat trwa kształcenie w Szkole Doktorskiej?

ODPOWIEDŹ

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest prowadzone w j. angielskim.

 

2. Gdzie można znaleźć informacje na temat rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i skąd można pobrać wymagane formularze?

ODPOWIEDŹ

Informacje na temat zasad rekrutacji można znaleźć na stronie Szkoły Doktorskiej.

Formularze udostępnione są w zakładce Do pobrania – REKRUTACJA

 

3. Gdzie można uzyskać informację na temat proponowanych tematyk badawczych, w ramach których będą realizowane rozprawy doktorskie?

ODPOWIEDŹ

Tematyki badawcze, proponowane w ramach rekrutacji na kolejny rok akademicki poszczególnych dyscyplinach są zawieszone na stronie Szkoły Doktorskiej w maju każdego roku i są udostępniane do końca rekrutacji.

Realizowane tematyki badawcze są objęte prawami autorskimi.

 

4. Czy Szkoła Doktorska pomaga w znalezieniu promotora?

ODPOWIEDŹ

Kandydat do SzD rekrutuje się proponowaną przez potencjalnego promotora tematykę badawczą. W maju każdego roku udostępniania jest lista tematyk badawczych, potencjalnych promotorów wraz z ich adresami mailowymi. Kandydat kontaktuje się z potencjalnym promotorem i ustala opis proponowanego indywidualnego planu badawczego, który jest wymagany podczas rekrutacji.

 

5. Czy Szkoła Doktorska może udostępnić zestawy pytań na rozmowę kwalifikacyjną?

ODPOWIEDŹ

Nie otrzymujemy zestawów pytań na rozmowę kwalifikacyjną.
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej do SzD jest opisany w Zasadach rekrutacji

 

6. Czy kształcenie w Szkole Doktorskiej można realizować zdalnie?

ODPOWIEDŹ

Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w formie stacjonarnej.

 

7. Czy zajęcia w Szkole Doktorskiej odbywają się codziennie, ile godzin jest przewidziane w programie?

ODPOWIEDŹ

Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów w Szkole Doktorskiej planowane są w piątki.

Łączny wymiar zajęć określony jest w Programie Kształcenia. Realizacja Programu zapewnia doktorantowi uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz umożliwia zdobycie wymaganych punktów ECTS.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej (SzD) jest prowadzone w j. angielskim i obejmuje przedmioty obowiązkowe, wykłady obieralne, pracownie badawcze, seminaria doktoranckie i praktyki zawodowe (w formie prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami) oraz staż w wybranej jednostce naukowej/badawczej/przemysłowej.

 

8. Czy doktorant prowadzi również zajęcia ze studentami i w jakim wymiarze godzinowym?

ODPOWIEDŹ

Tak. Doktorant w ramach praktyki zawodowej prowadzi zajęcia ze studentami lub uczestniczy w prowadzeniu zajęć. Wymiar praktyki – do 60 godzin/rok akademicki.

 

9. Czy w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej należy odbyć praktyki/staż w zakładzie przemysłowym?

ODPOWIEDŹ

Doktorant powinien odbyć obligatoryjny dwumiesięczny staż w wybranej jednostce naukowej, badawczej lub przemysłowej.

 

10. Czy doktorant może być zatrudniony na Uczelni?

ODPOWIEDŹ

„Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki, ani pracownik naukowy. Zakaz ten nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

  • w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy,
  • po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w § 18 ust. 4 pkt. 2 Regulaminu,
  • któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie”.

 

11. Czy zatrudnienie poza Uczelnią nie uniemożliwia przyznania stypendium doktorantowi?

ODPOWIEDŹ

Zobacz odpowiedź w punkcie 10.

 

12. Jeśli doktorant zrezygnuje z kształcenia/zostanie skreślony z listy doktorantów w Szkole Doktorskiej, to czy będzie zmuszony zwrócić stypendium?

ODPOWIEDŹ

Jeśli doktorant traci status doktoranta, to traci również prawo do otrzymywania stypendium. Dotychczas nie ma przepisów, które określają konieczność zwrotu stypendium wpłaconego doktorantowi.

 

13. Jeśli doktorant nie napisze rozprawy doktorskiej w ciągu czterech lat z jakiegoś powodu, to czy może wnioskować o przedłużenie i czy przez ten okres będzie otrzymywać stypendium?

ODPOWIEDŹ

„Dyrektor, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

1.wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych,
2. czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej chorobą,
3. posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
4. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
5.konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
6. konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych

może na wniosek doktoranta, poparty przez promotora lub promotorów, przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, określony w indywidualnym planie badawczym, łącznie nie dłużej jednak niż o 2 lata (§ 6 Regulaminu SzD).

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej należy złożyć do Dyrektora niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji opisanej w punkcie 1)-5), natomiast w nie później niż na 3 miesiące przed terminem planowanego złożenia rozprawy doktorskiej określonym w indywidualnym planie badawczy w przypadku punktu 6) (§ 7 Regulaminu SzD).

 

14. Czy można zrealizować program kształcenia w Szkole Doktorskiej w krótszym czasie i czy stypendium będzie wtedy wypłacane przez cztery lata?

ODPOWIEDŹ

Po złożeniu rozprawy doktorskiej w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w indywidualnym programie kształcenia, doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

 

15. Co to jest ocena śródokresowa i kto ją przeprowadza?

ODPOWIEDŹ

Ocena śródokresowa przeprowadzana jest w połowie okresu kształcenia przez Komisje ds. oceny śródokresowej, w ramach poszczególnych dyscyplin. Jest ona przeprowadzana na podstawie oceny stopnia realizacji indywidualnego planu badawczego i indywidualnego programu kształcenia, prezentacji osiągnięć naukowych związanych z realizacją rozprawy doktorskiej oraz dyskusji naukowej na temat realizacji zamierzeń badawczych.

„W skład poszczególnych Komisji (…) wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie oraz posiadająca dorobek w tematyce badawczej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uczelnią oraz 2 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz reprezentujące określoną dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska”.

W skład Komisji nie wchodzi promotor i promotor pomocniczy.
W pracach Komisji może uczestniczyć, bez prawa głosu, przedstawiciel doktorantów, wyznaczony przez Radę Doktoratów.

 

16. Kształcenia w Szkole Doktorskiej jest prowadzone w języku angielskim. Czy pracę doktorską również należy przetłumaczyć na język angielski i czy obrona pracy odbywa się w tym języku?

ODPOWIEDŹ

Praca może być napisana w języku polskim, angielskim lub innym, ale:
“Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną dołącza się opis w językach polskim i angielskim”.

 

17. Czy jest możliwość zmiany tematu rozprawy doktorskiej z dotychczasowego, jeśli tematyka i rozprawa są realizowane dalej tak samo, czyli w oparciu o indywidualny plan badawczy?

ODPOWIEDŹ

Jeśli konieczna jest zmiana indywidualnego planu badawczego (IPB), w tym zmiana tematu rozprawy doktorskiej, to zgodnie z Regulaminem SzD: “W uzasadnionym przypadku, po ocenie śródokresowej możliwa jest jednorazowa modyfikacja indywidualnego planu badawczego uzgodniona z promotorem i zaopiniowana przez promotora pomocniczego oraz zaakceptowana przez odpowiedniego Koordynatora w dyscyplinie”. (§12, pkt. 7).

 

18. Na etapie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej dokonywano wyboru tematyki badawczej. Czy podczas przygotowywania indywidualnego planu badawczego może dojść do doprecyzowania tematyki badawczej, czy powinna ona zostać w niezmienionej formie – takiej, jaka jest zawarta w ogłoszeniu o rekrutacji?

ODPOWIEDŹ

Tematyka badawcza nie jest tematem rozprawy doktorskiej. Doktorant w uzgodnieniu z promotorem sformułuje temat rozprawy doktorskiej, która będzie realizowana w ramach wybranej podczas rekrutacji tematyki badawczej. Następnie, szczegółowo opisuje plan i harmonogram realizacji rozprawy doktorskiej w IPB, biorąc pod uwagę opis proponowanego indywidualnego planu badawczego, złożony podczas rekrutacji.

 

19. Czy jednocześnie można kształcić się w więcej niż jednej szkole doktorskiej?

ODPOWIEDŹ

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
Po ukończeniu szkoły doktorskiej można aplikować do kolejnej, jednakże jeśli kandydat pobierał stypendium doktoranckie przez 4 lata w poprzedniej szkole doktorskiej, nie ma się już uprawnień do otrzymywania stypendium doktoranckiego w kolejnej szkole doktorskiej.

 

20. Gdzie można znaleźć informację o możliwych do wyboru przedmiotach w ramach bloków wykładowych i prowadzących te przedmioty?

ODPOWIEDŹ

Na stronie internetowej systemu USOSweb znajduje się spis przedmiotów realizowanych w określonym roku akademickim. Dla każdego przedmiotu możliwe jest pobranie karty przedmiotu, na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące przedmiotu i prowadzącego.

 

21. Zmianę jakich danych powinien zgłosić doktorant w SzD?

ODPOWIEDŹ

Bezzwłocznie doktorant powinien powiadomić administrację Szkoły Doktorskiej oraz Jednostkę, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i do korespondencji, podjęciu zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, a także o zmianie innych danych wymaganych przez Jednostki i mogących wpływać na wstrzymanie lub zawieszenie wypłaty stypendium. Ponadto, o zmianie numer konta bankowego, na które wypłacane jest stypendium oraz nowej karty pobytu, nowego paszportu (jeśli dotyczy).

 

22. Ile wynosi otrzymywane stypendium?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.

 

23. Czy stypendium doktoranckie jest wolne od podatku?

ODPOWIEDŹ

Stypendium doktoranckie wypłacane doktorantowi w Szkole Doktorskiej jest wolne od podatku, jednak podlega oskładkowaniu ZUS.

 

24. Czy stypendium doktoranckie jest oskładkowane?

ODPOWIEDŹ

Stypendium doktoranckie podlega oskładkowaniu ZUS. Podstawą wymiaru składek jest bieżąca kwota stypendium doktoranckiego. Stypendium doktoranckie pomniejszone jest odpowiednio o koszt składki rentowej, emerytalnej i wypadkowej. Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości doktorant, jeśli zdecyduje się na jej opłacanie.

 

25. Jak zmieni się ubezpieczenie zdrowotne, kiedy doktorant kończy 26 rok życia i nie jest już ubezpieczany przez rodziców lub nie ma prawa do ubezpieczenia z innego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Jeśli doktorant ukończy 26 rok życia i traci prawo do ubezpieczenie jako członek rodziny osoby ubezpieczonej lub traci prawo do ubezpieczenia z innego tytułu, to ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z tytułu bycia doktorantem. Wówczas składkę opłaca uczelnia. Składka nie umniejsza kwoty stypendium doktoranckiego.
O wszelkich zmianach, dotyczących tytułu do ubezpieczenia doktorant zobowiązany się powiadomić pisemnie Dział Spraw Pracowniczych Politechniki Poznańskiej w terminie 5 dni od momentu zaistnienia zmian.

 

26. Czy doktorant może ubiegać się o przyznanie miejsca w akademiku? 

ODPOWIEDŹ

Doktorant może ubiegać się o:

  • zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej Uczelni,
  • zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim Uczelni

– na zasadach i w trybie określonych w regulaminie świadczeń dla studentów.

 

27. Czy doktorant może ubiegać się o kredyt studencki?

ODPOWIEDŹ

Doktorant może ubiegać się o kredyt studencki, z tym, że:

  • kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
  • kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.