Do pobrania

AKTY PRAWNE

REKRUTACJA

 1. Deklaracja wyboru tematyki badawczej
 2. Opis proponowanego indywidualnego planu badawczego
 3. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego
 4. Oświadczenie dla celów stypendialnych
 5. Oświadczenie doktoranta ZUS
 6. Oświadczenie o dyscyplinie

KSZTAŁCENIE

 1. Indywidualny plan badawczy
 2. Indywidualny plan badawczy dla Doktorantów Wdrożeniowych
 3. Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 4. Wniosek w sprawie wyznaczenia promotora
 5. Wniosek o zawieszenie kształcenia
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia
 7. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej
 8. Wniosek o uznanie zrealizowania części indywidualnego programu kształcenia poza Szkołą Doktorską PP

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

 1. Raport  śródokresowy
 2. Ocena jakości opieki naukowej
 3. Prezentacja osiągnięć doktoranta Szkoły Doktorskiej PP

DOKTORAT WDROŻENIOWY

 1. Zgłoszenie kandydata do programu "Doktorat wdrożeniowy"
 2. Oświadczenie pracodawcy
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie kandydata o niepozostawaniu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
 5. Oświadczenie kandydata o odpowiedzialności karnej
 6. Oświadczenie doktoranta o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej
 7. Oświadczenie opiekuna pomocniczego
 8. Wzór umowy o współpracy w zakresie prowadzenia doktoratu wdrożeniowego (2024)
 9. Raport roczny dla VII edycji programu DW - zostanie opublikowany po udostępnieniu informacji przez MNiSW
 10. Raport roczny dla VI edycji programu DW
 11. Raport roczny dla V edycji programu DW
 12. Raport końcowy dla IV edycji programu DW