FAQ DW

DOKTORAT WDROŻENIOWY

 

 1. Jakie jest zaangażowanie czasowe dla opiekuna doktoranta ze strony firmy?

ODPOWIEDŹ

Nie jest to określone przepisami. Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

 1. Ile godzin jest przewidziane na uczelni, oprócz całego etatu w przedsiębiorstwie?

ODPOWIEDŹ

Łączny wymiar zajęć określonych w Ramowym Programie Kształcenia zapewnia doktorantowi uzyskanie punktów ECTS i efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej (SzD) jest prowadzone w j. angielskim, a na liczbę godzin składają się: przedmioty obowiązkowe, wykłady obieralne, pracownia badawcza, seminarium doktoranckie i praktyka zawodowa (rekomendowane jest 10h rocznie w formie prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami) oraz praktyka w wybranej jednostce naukowej/badawczej/przemysłowej (w tym przypadku akceptowana będzie praktyka w jednostce, w której zatrudniony jest doktorant).

 

 1. Czy opiekun z przedsiębiorstwa musi być zatrudniony na umowę, czy może być członkiem zarządu wybranym z powołania (nie jest zatrudniony na żadną umowę)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z treścią komunikatu Ministra MNiSW z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków podmiot, który zatrudnia doktoranta powinien spośród swoich pracowników wskazać kandydata na opiekuna pomocniczego.

 

 1. Co w przypadku sytuacji losowych (choroba, ciąża etc.)? Czy, tak jak w przypadku normalnego doktoratu, istnieje możliwość wzięcia urlopu dziekańskiego/rektorskiego?

ODPOWIEDŹ

Doktorant  ma prawo do zawieszenia kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w Kodeksie Pracy. Doktorant ma też prawo do przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej, nie dłużej jednak niż o 2 lata – na zasadach określonych w Regulaminie SzD.

Regulamin SzD nie przewiduje urlopu dziekańskiego/rektorskiego.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

 

 1. Czy opiekun ze strony firmy może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

W programie „Doktorat wdrożeniowy” nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie dla opiekuna pomocniczego ze strony firmy.

 

 1.  Co jest oceniane w etapie II po pierwszej pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Ministerstwo i czy jest to tylko ocena formalnych dokumentów, czy inny zakres?

ODPOWIEDŹ

Dotychczas, procedura oceny wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Ocena formalna polega na weryfikacji kompletności, poprawności rachunkowej i spełnienia wymagań określonych w komunikacie ministerstwa. Oceny merytorycznej wniosku dokonuje zespół doradczy według poniższych kryteriów:

 1. W ramach oceny poziomu merytorycznego wniosku:
  1. spójność i praktyczne znaczenie przedstawionej koncepcji prowadzenia szkół doktorskich w ramach programu,
  2. dostosowanie harmonogramu realizacji działalności naukowej do przedstawionej koncepcji prowadzenia szkół doktorskich w ramach programu;
 2. W ramach oceny potencjału wnioskodawcy:
  1. doświadczenie wnioskodawcy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej,
  2. doświadczenie wnioskodawcy w zakresie rozpraw doktorskich stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, wdrożeniowe lub artystyczne;
 3. W ramach oceny użyteczności wyników prac lub zadań – znaczenie wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności i gospodarki.

Pełna treść komunikatu:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-16-kwietnia-2021-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow2

 

 1. Czy to uczelnia “kojarzy” firmy z doktorantami, czy to doktorant sam musi znaleźć firmę/ firma doktoranta?

ODPOWIEDŹ

Doktorant w projekcie „Doktorat wdrożeniowy” realizuje kształcenie w oparciu o firmę, w której jest zatrudniony. Warunkiem złożenia wniosku o udział w projekcie jest przedłożenie dokumentu – promesy zatrudnienia doktoranta w danej firmie przez cały okres kształcenia.

 

 1. Czy opiekun z firmy może się zmienić? I co w przypadku, gdy doktorant rozstanie się z firmą?

ODPOWIEDŹ

Tak, opiekun może zostać zmieniony na wniosek zarówno doktoranta jak i przedsiębiorstwa, regulują to przepisy „Umowy o współpracy w zakresie prowadzenia doktoratu wdrożeniowego”.

Rozstanie doktoranta z firmą go zatrudniającą oznacza w praktyce zakończenie udziału w projekcie, a tym samym kształcenia w SzD, ponieważ realizowany przez doktoranta temat badawczy i rozwiązywany problem projektowy, konstrukcyjny, technologiczny lub wdrożeniowy jest stricte związany z działalnością przedsiębiorstwa.

 

 1. Jakie są limity (o ile takie istnieją), jeśli chodzi o ilość prowadzonych doktoratów wdrożeniowych na uczelni PP?

ODPOWIEDŹ

Nie ma limitów przy składaniu wniosków do programu „Doktorat wdrożeniowy”. To od oceny formalnej i merytorycznej proponowanego przez kandydata projektu tematu badawczego i miejsca na liście rankingowej oraz od decyzji Ministerstwa zależy, ile osób zostanie finalnie przyjętych do programu.

 

 1. Pomoc i wsparcie od Państwa jest bardzo ważne. Czy kontakt ze strony HRów z osobą kontaktową ze strony PP dedykowaną do tego programu jest możliwy?

ODPOWIEDŹ

Wsparcie można otrzymać od następujących osób reprezentujących określoną dyscyplinę lub SzD:

Koordynator programu DW, zastępca dyrektora SzD PP

– nauki chemiczne

prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska (krystyna.prochaska@put.poznan.pl)

Koordynatorzy w dyscyplinach:

– architektura i urbanistyka

prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak (anna.januchta-szostak@put.poznan.pl)

– automatyka, elektronika i elektrotechnika

prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński (piotr.skrzypczynski@put.poznan.pl)

– informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. inż. Piotr Zielniewicz (piotr.zielniewicz@put.poznan.pl)

– inżynieria lądowa i transport

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki (krzysztof.wislocki@put.poznan.pl)

– inżynieria materiałowa

dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP (miroslaw.szybowicz@put.poznan.pl)

– inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP (szymon.wojciechowski@put.poznan.pl)

– inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dr hab. inż. Mieczysław Porowski prof. PP (mieczyslaw.porowski@put.poznan.pl)

– nauki o zarządzaniu i jakości

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP (lukasz.hadas@put.poznan.pl)

Administracja Szkoły Doktorskiej

phd.school@put.poznan.pl

 

 1. Czy oprócz pracy w firmie produkcyjnej należy uczęszczać na zajęcia doktoranckie w PP?

ODPOWIEDŹ

Kształcenie doktorantów w SzD odbywa się w formie stacjonarnej (do tej pory zajęcia organizowane były tylko w piątki) i trwa 8 semestrów (zob. też pkt 2). W okresie obostrzeń związanych z pandemią kształcenie odbywało/odbywa się w formie zdalnej.

Program kształcenia w SzD obowiązuje wszystkich doktorantów.

 

 1. Czy mogą państwo przedstawić tematy prac z poprzednich lat, żeby nakierować na tematykę pracy doktorskiej?

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na ochronę praw autorskich i własności intelektualnej nie mamy możliwości udostępnienia tematów prac, nad którymi aktualnie pracują nasi doktoranci. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w zakresie wyboru tematyki badawczej czy promotora, proszę o kontakt z koordynatorami poszczególnych dyscyplin, dane kontaktowe zostały podane w punkcie 10.

 

 1. Czy na Państwa Wydziale jest realizowana również tematyka doktoratów z zakresu stricte robotyzacji i automatyzacji maszyn?

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na ochronę praw autorskich i własności intelektualnej nie mamy możliwości udostępnienia tematów prac. Najlepiej skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem dyscypliny i zapytać, czy jest na uczelni osoba (potencjalny promotor), która się specjalizuje w wybranym temacie.

We współpracy z Wydziałami, w SzD można realizować kształcenie w następujących dyscyplinach:

– architektura i urbanistyka,

– automatyka, elektronika i elektrotechnika,

– informatyka techniczna i telekomunikacja,

– inżynieria lądowa i transport,

– inżynieria materiałowa,

– inżynieria mechaniczna,

– inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– nauki chemiczne,

– nauki o zarządzaniu i jakości.

 

 1. Co w przypadku, gdy pracodawca rozwiąże umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ

Zobacz odpowiedź w punkcie 8.

 

 1. Chciałbym zapytać o brief umowy 3-stronnej – czy przed podjęciem zobowiązania, będzie on dostępny do wglądu stron?

ODPOWIEDŹ

Wzór umowy trójstronnej znajduje się na stronie SzD w zakładce Doktorat wdrożeniowy i dalej Zasady rekrutacji (lub w zakładce Dokumenty do pobrania) i można się z nim zapoznać w każdym czasie.

 

 1. Czy mieszkając w Małopolsce (Kraków) będę mógł realizować zajęcia w szkole doktorskiej w sposób zdalny, czy muszę fizycznie uczestniczyć w zajęciach w Poznaniu?

ODPOWIEDŹ

Zajęcia zdalne w SzD wprowadzone zostały w okresie obostrzeń związanych z pandemią. W normalnym trybie doktoranci uczestniczą w zajęciach w trybie stacjonarnym prowadzonych na Politechnice Poznańskiej. Jeśli będzie można ponownie organizować zajęcia w trybie stacjonarnym, wymagana będzie obecność na zajęciach. Przedmioty wspólne oraz wykłady obieralne realizowane są w jednym dniu w tygodniu (do tej pory był to piątek).

 

 1. Jakie korzyści ma firma z tego, że jej pracownik bierze udział w tym programie?

ODPOWIEDŹ

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły. Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

 

 1. Czy po ukończeniu doktoratu wdrożeniowego otwieram przewód doktorski, czy muszę przejść jakieś procedury zanim to nastąpi? Czy przewód doktorski otwieram nieodpłatnie, czy muszę za to zapłacić?

ODPOWIEDŹ

Kształcenie doktoranta w SzD kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej po zakończeniu 8 semestralnego kształcenia i uzyskaniu wszystkich punktów ECTS.

Złożenie rozprawy wymaga załączenia pozytywnej opinii promotora lub promotorów oraz następuje w trybie i na zasadach określonych przez właściwą Radę Dyscypliny. Przewodniczący Rady Dyscypliny przesyła Dyrektorowi SzD informację o złożeniu rozprawy doktorskiej. Jeśli przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie kształcenia doktorantów, procedura nadania stopnia doktora jest dla doktoranta bezpłatna.

 

 1. Czy przewód doktorski otwieram nieodpłatnie, czy muszę za to zapłacić?

ODPOWIEDŹ

Zobacz odpowiedź w punkcie 18.

 

 1. Czy możliwe jest rozpoczęcie procedury gromadzenia dokumentów/rozpoczęcie rekrutacji, gdy student jest na ostatnim semestrze studiów magisterskich i obrona jest zaplanowana na czerwiec 2021? Czy już w kwietniu trzeba mieć tytuł mgr./mgr. inż.?

ODPOWIEDŹ

Jeśli student jest na ostatnim semestrze studiów magisterskich, to powstaje pytanie, czy spełni warunki do aplikowania w programie „Doktorat wdrożeniowy”, np. wymóg dotyczący uzyskania promesy zatrudnienia. Jeśli wszystkie wymagane dokumenty złoży, to jego projekt zostanie uwzględniony we wniosku składanym do Ministerstwa. Kandydat składający projekt do programu podlega także procedurze rekrutacji do SzD, która odbywa się na zasadach konkursu i tutaj kandydat również może złożyć dokumenty wymagane podczas rekrutacji przed uzyskaniem stopnia magistra/magistra inżyniera. Jednakże składa wtedy dodatkowo oświadczenie, że obrona pracy i uzyskanie tytułu mgr./mgr. inż. nastąpi przed rozpoczęciem kształcenia w SzD.

 

 1. Czy w ramach zajęć realizowanych w Szkole Doktorskiej będą tylko zajęcia dydaktyczne dla doktoranta, czy doktorant też będzie prowadził zajęcia na uczelni (w jakim wymiarze)?

ODPOWIEDŹ

Doktorant jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w prowadzeniu zajęć.  Rekomendowany wymiar zajęć w ramach praktyki to 10h w każdym roku akademickim.

 

 1. Rozmawialiśmy również o tym, że jest możliwość wykorzystania urlopu dziekańskiego. Ale czy np. z powodu ciąży, jeśli będzie się na zwolnieniu w pracy, to jest to jednoznaczne, że trzeba brać urlop na uczelni? Czy pomimo tego można normalnie kontynuować kształcenie?

ODPOWIEDŹ

Zwolnienie lekarskie jest zaświadczeniem określającym czasową niezdolność do pracy/nauki
z powodu choroby. Nie ma możliwości, aby w jednym obszarze – praca, ktoś nie miał zdolności do jej wykonywania, a w innym obszarze – studia, był zdrowy i mógł w tym samym czasie kontynuować naukę. Byłoby to nadużyciem zwolnienia lekarskiego.

W okresie zawieszenia kształcenia po urodzeniu dziecka do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

 

 1. Czy jeśli doktorant będzie studiował 4 lata i na końcu nie obroni doktoratu, to musi zwrócić stypendium?

ODPOWIEDŹ

Nie ma obecnie przepisów dotyczących konieczności zwracania stypendium doktoranckiego, jednak celem kształcenia w SzD jest przygotowanie do uzyskania stopnia naukowego doktora. Zgodnie z Regulaminem, realizacja Indywidualnego Planu Badawczego i Indywidualnego Programu Kształcenia doktoranta jest poddana ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia, ponadto po zakończeniu każdego roku doktorant składa Sprawozdanie roczne do SzD i/lub do programu „Doktorat wdrożeniowy”. Zaproponowane w Ustawie oraz w Szkole Doktorskiej procedury dotyczące realizacji poszczególnych etapów rozprawy doktorskiej mobilizują doktoranta do systematycznej pracy, dlatego zakładamy, że po 8 semestrach kształcenia doktorantowi będzie zależało na ukończeniu SzD (złożeniu rozprawy doktorskiej) i przystąpieniu do obrony rozprawy doktorskiej przed właściwą Radą Dyscypliny.

 

 1. Czy 4 lata, to jest z góry narzucona wytyczna realizacji programu doktoratu wdrożeniowego? Czy można zrealizować to w krótszym przedziale czasowym? Jak wtedy jest wypłacane stypendium?

ODPOWIEDŹ

Doktorant ma prawo do złożenia rozprawy doktorskiej w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w Indywidualnym Programie Kształcenia (stworzonym na podstawie Ramowego Programu Kształcenia) pod warunkiem zrealizowania programu kształcenia i osiągnięcia wymaganych efektów uczenia się na poziomie 8PRK.

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w Indywidualnym Programie Kształcenia otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

 

 1. Na czym polega ocena środkowa doktoranta i kto ją przeprowadza?

ODPOWIEDŹ
Ocena śródokresowa przeprowadzana jest w połowie okresu kształcenia określonego w Ramowym programie kształcenia. Szczegółowy tryb i harmonogram przeprowadzania oceny śródokresowej określa Dyrektor. Ocena przeprowadzana jest przez Komisje ds. oceny śródokresowej w ramach poszczególnych dyscyplin. Komisja powoływana jest przez Rektora na wniosek Dyrektora. W skład Komisji wchodzą 3 osoby, w tym 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie oraz posiadająca dorobek w tematyce badawczej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uczelnią oraz 2 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz reprezentujące określoną dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudnione w Uczelni. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami Komisji. W pracach Komisji ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, przedstawiciel doktorantów desygnowany przez Radę Doktorantów. Skład Komisji jest jawny. Ocena śródokresowa przeprowadzana jest przez Komisję na podstawie:
(i) pisemnego autoreferatu, w którym doktorant przedstawia sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego,
(ii) przedstawionej przez doktoranta prezentacji osiągnięć naukowych związanych z realizacją pracy doktorskiej oraz
(iii) dyskusji naukowej z doktorantem. W trakcie dyskusji naukowej doktorantowi zadawane są pytania w przedmiocie realizacji zamierzeń badawczych.
Ocenie śródokresowej podlega także realizacja przez doktoranta Indywidualnego Programu Kształcenia oraz Indywidualnego Planu Badawczego, w szczególności terminowości i jakości wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem jest jawny. Negatywny wynik oceny śródokresowej skutkuje skreśleniem doktoranta z listy doktorantów SzD.

 

 1. Czy są jakieś wytyczne do rozmowy kwalifikacyjnej do Szkoły Doktorskiej? 

ODPOWIEDŹ

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej do SzD jest opisany w Zasadach rekrutacji – § 5, punkt 9.

 

 1. Czy poza dokumentami do pobrania, ze strony: https://phdschool.put.poznan.pl/do-pobrania powinniśmy przeanalizować coś więcej w celu złożenia wniosku do programu “Doktorat wdrożeniowy”?

ODPOWIEDŹ

Wszystkie informacje i dokumenty, niezbędne do złożenia projektu w programie „Doktorat wdrożeniowy” stworzono na podstawie obecnie obowiązującego wniosku i Rozporządzenia Ministra. Jeśli przed otwarciem konkursu, wymagania ulegną zmianie, to pojawią się na stronie Szkoły Doktorskiej zaktualizowane dokumenty, zarówno w zakładce Doktorat Wdrożeniowy – Zasady rekrutacji oraz w zakładce – Dokumenty do pobrania.

 

 1. Czy Kandydat do programu “Doktorat wdrożeniowy” może być zatrudniony w firmie na umowie menadżerskiej, a nie umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Minister dopuszcza zatrudnienie doktoranta na kontrakcie menadżerskim.

 

 1. Wymogi formalne dot. opiekuna ze strony przedsiębiorstwa. Czy opiekunem może być po prostu przełożony z wieloletnim doświadczeniem technicznym? 

ODPOWIEDŹ

Tak, może być to przełożony, a przede wszystkim osoba legitymująca się doświadczeniem, która oczywiście podejmie się tego wyzwania.

Opiekunem pomocniczym z firmy może zostać osoba posiadająca:

 – stopień doktora lub

 – co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub

 – znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

 

 1. Studia mają trwać 4 lata (8 semestrów) – jaki jest ostateczny termin napisania i obrony pracy i jakie są konsekwencje jego przekroczenia? Należy to traktować jak „typowe studia”, które w określonym terminie (zgodnie z regulaminem studiów) kończą się obroną pracy, w tym przypadku obroną publiczną pracy doktorskiej?

ODPOWIEDŹ

Przystępując do programu „Doktorat wdrożeniowy” kandydat formułuje plan realizacji badań. Ostateczny termin złożenia rozprawy doktorskiej doktorant określa w Indywidualnym Planie Badawczym (po 12 miesiącach od rozpoczęcia kształcenia, plan rozpisany jest na 4 lata). Po ukończeniu każdego roku kształcenia, doktorant składa Sprawozdanie roczne do SzD i Raport roczny do Ministerstwa.

Przy ocenie Raportu rocznego (i Raportu końcowego po 4 latach), Zespół ekspertów w Ministerstwie uwzględnia m.in. następujące kryteria:

 • postępy doktoranta biorącego udział w programie w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • związek tematu pracy badawczej z działalnością przedsiębiorcy zatrudniającego doktoranta biorącego udział w programie.

Ministerstwo przekazuje środki finansowe na drugi i kolejny rok studiów w SzD, które będą wypłacane po decyzji Ministra o kontynuacji finansowania podjętej na podstawie oceny raportów rocznych za poprzedni rokMinister, na podstawie oceny raportu rocznego, może wezwać Wnioskodawcę do zwrotu środków finansowych w części albo w całości.

Po drugim roku kształcenia, realizacja przez doktoranta Indywidualnego Planu Badawczego i Indywidualnego Programu Kształcenia podlega ocenie śródokresowej.

Ostatecznie, doktorant kończy kształcenie w SzD i wszczyna procedurę nadania stopnia naukowego doktora (składając rozprawę doktorską). Tak więc, jest to plan przewidziany na 4 lata, który na każdym etapie podlega ocenie Ministerstwa i wymaganej w Ustawie ocenie w SzD.

Zgodnie z Komunikatem Ministra

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

 

 1. Studia są w j. angielskim. Czy praca i obrona również?

ODPOWIEDŹ

Praca i obrona może być w j. polskim lub angielskim – spełniając wymagania określone w Ustawie: Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 1. Plan zajęć obejmuje same piątki – czy dobrze rozumiem, że pracownik na te dni miałby brać urlop lub pracodawca przeznacza jeden dzień pracy pracownika na doszkalanie w ramach doktoratu?

ODPOWIEDŹ

To zależy od ustaleń pracownik – pracodawca, jednak doktorant podpisując ślubowanie nabywa wszystkie prawa i obowiązki doktoranta, a jednym z obowiązków jest uczestnictwo w zajęciach i realizacja programu kształcenia.

 

 1. Jakie są konsekwencje związane ze studiami i pracą doktorską, jeżeli pracownik lub firma rezygnuje z dalszej współpracy? 

ODPOWIEDŹ

Zobacz odpowiedź w punkcie 8.

 

 1. Czy mogę prosić o pakiet dokumentów rekrutacyjnych? Czy dobrze rozumiem, że to są te 4 pliki?

ODPOWIEDŹ
Aktualne dokumenty (z zeszłorocznego konkursu) dotyczące złożenia wniosku o finansowanie projektów w programie „Doktorat wdrożeniowy”, znajdują się na naszej stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w dwóch zakładkach – Doktorat Wdrożeniowy – Zasady rekrutacji i w zakładce – Dokumenty do pobrania.

Czekamy na uruchomienie przez Ministerstwo nowej edycji i ewentualne informacje, czy wymagania co do projektu się zmienią.

Dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej, które po zakwalifikowaniu do programu należy złożyć w systemie rekrutacyjnym, znajdują się w zakładkach – Rekrutacja – Zasady rekrutacji i Dokumenty do pobrania.

 

 1. Czy ma znaczenie wielkość przedsiębiorstwa zatrudniającego doktoranta w trakcie trwania projektu? 

ODPOWIEDŹ

Przepisy nie określają wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego doktoranta. Jednak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej udział w projekcie nie jest możliwy. Wtedy doktorant musiałby być jednocześnie swoim własnym opiekunem naukowym.

 

 1. Czy opiekun pomocniczy w przedsiębiorstwie i promotor z ramienia uczelni może być tą samą osobą? 

ODPOWIEDŹ

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków nie określa, że opiekun pomocniczy w przedsiębiorstwie i promotor z ramienia uczelni nie może być tą samą osobą, tym samym należy uznać, że jest to dozwolone.

 

 1. Czy doktorant może być zatrudniony w zagranicznym przedsiębiorstwie? 

ODPOWIEDŹ

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o kraj pochodzenia przedsiębiorstwa, które zatrudnia doktoranta. Jednak doktorant powinien mieć świadomość, że dokumenty wymagane przez Ministerstwo w programie „Doktorat wdrożeniowy” są przygotowywane w języku polskim.

 

 1. Jak wygląda negocjowanie umów? 

ODPOWIEDŹ

Zarówno doktorant jak i przedstawiciel przedsiębiorstwa mogą się zapoznać z wzorem umowy w każdym czasie.

Wzór umowy trójstronnej znajduje się na stronie SzD w zakładce Doktorat wdrożeniowy i dalej Zasady rekrutacji (lub w zakładce Dokumenty do pobrania).

Jeśli strony mają uwagi co do wzoru umowy to przesyłają je do Administracji Szkoły Doktorskiej. Dalej są one przekazywane i rozpatrywane indywidualnie przez Radcę Prawnego współpracującego ze Szkołą Doktorską.

 

 1. Czy pracę doktorską, która powstała w ramach doktoratu wdrożeniowego można utajnić, tak jak np. pracę dyplomową?

ODPOWIEDŹ

Utajnienie pracy doktorskiej jest możliwe i odnosi się do przypadków wprowadzenia ograniczeń w udostępnianiu pracy ze względu na zawarte w nich dane poufne, zgodnie z  Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub ze względu na ochronę własności intelektualnej.

Regulacje dotyczące poszczególnych praw własności intelektualnej określane są w odrębnych przepisach, między innymi w Ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Procedura może być realizowana na podstawie umowy zawartej między zainteresowanym podmiotem a uczelnią lub na wniosek doktoranta będącego autorem pracy.

Warunkiem utajnienia pracy jest uzasadnienie powodów utajnienia wskazanych przez przedsiębiorstwo, z którego danych doktorant korzystał oraz opinia promotora.

Praca, która została utajniona jest przechowywana w aktach doktoranta w sposób, który uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym, podlega również obowiązkowi przekazania do archiwum, ale nie jest przekazywana do Ogólnopolskiego Repozytorium.

Praca utajniona podlega sprawdzeniu przez Jednolity System Antyplagiatowy.

 

 1. Czy poza opiekunem pomocniczym w przedsiębiorstwie z ramienia uczelni może być nie jeden, a dwóch promotorów?

ODPOWIEDŹ

Zapisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowią: Art. 190, ust. 1. „Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.”