FAQ

PREZENTACJA Doktorat Wdrożeniowy Politechnika Poznańska

 

Odpowiedzi zostały przygotowane na podstawie Komunikatu Ministerstwa z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Doktorat Wdrożeniowy" i naborze wniosków.

Więcej aktualnych informacji na temat programu "Doktorat wdrożeniowy" znajduje się na stronie MNiSW w: 

 

1. Jakie jest zaangażowanie czasowe dla opiekuna doktoranta ze strony firmy?

ODPOWIEDŹ

Nie jest to określone przepisami. Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta we wdrażaniu projektu w podmiocie współpracującym.

 

2. Ile godzin jest przewidziane na uczelni, oprócz całego etatu w przedsiębiorstwie?

ODPOWIEDŹ

Informacje na ten temat dostępne są pod linkiem: https://phdschool.put.poznan.pl/program-ksztalcenia. Poza udziałem w zajęciach przewidzianych programem kształcenia doktorant ma obowiązek przeprowadzenia lub współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w liczbie do 10 godzin na rok akademicki.

 

3. Czy, tak jak w przypadku normalnego doktoratu, istnieje możliwość wzięcia urlopu dziekańskiego/rektorskiego?

ODPOWIEDŹ

Regulamin SzD nie przewiduje urlopu dziekańskiego/rektorskiego.

 

4. Czy opiekun ze strony firmy może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

W programie „Doktorat wdrożeniowy” nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie dla opiekuna pomocniczego ze strony firmy.

 

5. Co jest oceniane w etapie II po pierwszej pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Ministerstwo i czy jest to tylko ocena formalnych dokumentów, czy inny zakres?

ODPOWIEDŹ

Informacje znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-ustanowieniu-vi-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy (Dział IV pkt. 23).

 

6. Czy to uczelnia “kojarzy” firmy z doktorantami, czy to doktorant sam musi znaleźć firmę/ firma doktoranta?

ODPOWIEDŹ

Kandydat zainteresowany programem „Doktorat wdrożeniowy” nawiązuje kontakt z potencjalnym promotorem bezpośrednio, przez koordynatora programu DW w PP lub poprzez koordynatora w danej dyscyplinie naukowej. Lista osób reprezentujących określoną dyscyplinę w Szkole Doktorskiej dostępna jest w Ogłoszeniu o rekrutacji do programu https://phdschool.put.poznan.pl/dw/zasady-rekrutacji lub pod adresem  https://phdschool.put.poznan.pl/rada-naukowa.

Warunkiem niezbędnym do udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy” jest przeprowadzenie szczegółowych uzgodnień pomiędzy potencjalnym promotorem (PP), opiekunem pomocniczym (przedsiębiorstwo) i kandydatem, w tym doprecyzowanie obszaru i tematu badań oraz przygotowanie informacji niezbędnych do złożenia wniosku w programie „Doktorat wdrożeniowy”.

 Warunkiem złożenia wniosku w II etapie jego oceny przez MEiN jest przedłożenie przez kandydata dokumentu – o zatrudnieniu lub promesy zatrudnienia w danej firmie przez cały okres udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy”.

 

7. Czy opiekun z firmy może się zmienić? I co w przypadku, gdy doktorant rozstanie się z firmą?

ODPOWIEDŹ

Tak, opiekun może zostać zmieniony na wniosek zarówno doktoranta jak i podmiotu współpracującego. Regulują to przepisy „Umowy o współpracy w zakresie prowadzenia doktoratu wdrożeniowego”. Informacja o zmianie powinna zostać przekazana do biura Szkoły Doktorskiej niezwłocznie. Jeśli doktorant przestanie być pracownikiem firmy, nowa umowa o zatrudnienie w innej firmie powinna być zawarta tak, by zapewnić ciągłość zatrudnienia.

 

8. Jakie są limity (o ile takie istnieją), jeśli chodzi o ilość prowadzonych doktoratów wdrożeniowych na uczelni?

ODPOWIEDŹ

Nie ma limitów przy składaniu wniosków do programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ile osób zostanie finalnie przyjętych do programu zależy od oceny formalnej i merytorycznej zaproponowanego projektu (tematyki badawczej) i miejsca na liście rankingowej oraz od decyzji Ministerstwa.

 

9. Pomoc i wsparcie od Państwa jest bardzo ważne. Czy kontakt ze strony HRów z osobą kontaktową ze strony PP dedykowaną do tego programu jest możliwy?

ODPOWIEDŹ

Kontakt do koordynatora programu DW w PP oraz lista osób reprezentujących określoną dyscyplinę w Szkole Doktorskiej dostępne są w Ogłoszeniu o rekrutacji do programu https://phdschool.put.poznan.pl/dw/zasady-rekrutacji lub pod adresem https://phdschool.put.poznan.pl/rada-naukowa

Można kontaktować się także z Administracją Szkoły Doktorskiej, mail: doktorat.wdrozeniowy@put.poznan.pl

 

 

10. Czy oprócz pracy w firmie produkcyjnej należy uczęszczać na zajęcia dla doktorantów w PP?

ODPOWIEDŹ

Regulamin Szkoły Doktorskiej §3 pkt. 4-9.

 

11. Czy mogą państwo przedstawić tematy prac z poprzednich lat, żeby nakierować na tematykę pracy doktorskiej?

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na ochronę praw autorskich i własności intelektualnej nie ma możliwości udostępnienia tematów prac, nad którymi aktualnie pracują nasi doktoranci. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w zakresie wyboru tematyki badawczej czy promotora, należy skontaktować się z koordynatorem programu DW na PP lub odpowiednim koordynatorem dyscypliny, kontakty do ww. osób można znaleźć w Ogłoszeniu o rekrutacji do programu https://phdschool.put.poznan.pl/dw/zasady-rekrutacji

 

12. Czy na Państwa Wydziale jest realizowana również tematyka doktoratów z zakresu stricte robotyzacji i automatyzacji maszyn?

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na ochronę praw autorskich i własności intelektualnej nie ma możliwości udostępnienia tematów prac. Najlepiej skontaktować się z odpowiednim koordynatorem dyscypliny i zapytać, czy jest na uczelni osoba (potencjalny promotor), która się specjalizuje w wybranym temacie.

W Szkole Doktorskiej można realizować kształcenie w dziewięciu dyscyplinach naukowych.

 

13. Chciałbym zapytać o wzór umowy 3-stronnej – czy przed podjęciem zobowiązania, będzie on dostępny do wglądu?

ODPOWIEDŹ

Wzór umowy trójstronnej znajduje się na stronie SzD w Ogłoszeniu o rekrutacji do programu https://phdschool.put.poznan.pl/dw/zasady-rekrutacji lub w zakładce Do pobrania i można się z nim zapoznać w dowolnym czasie.

 

14. Czy mieszkając w Małopolsce (Kraków) będę mógł realizować zajęcia w szkole doktorskiej w sposób zdalny, czy muszę fizycznie uczestniczyć w zajęciach w Poznaniu?

ODPOWIEDŹ

Zajęcia dla doktorantów w Szkole Doktorskiej realizowane są stacjonarnie, w ustalonym dniu tygodnia (piątek).

 

15. Jakie korzyści ma firma z tego, że jej pracownik bierze udział w tym programie?

ODPOWIEDŹ

Informacje na ten temat znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/doktoraty-wdrozeniowe---czyli-jak-wygrac-trzy-razy.

 

16. Czy po ukończeniu doktoratu wdrożeniowego otwieram przewód doktorski, czy muszę przejść jakieś procedury zanim to nastąpi? Czy przewód doktorski otwieram nieodpłatnie, czy muszę za to zapłacić?

ODPOWIEDŹ

Kształcenie doktoranta w SzD oraz realizacja programu „Doktorat Wdrożeniowy” kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Opis procedury nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej znajduje się w „Regulaminie nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej” dostępnym pod linkiem: https://phdschool.put.poznan.pl/stopien-doktora. W myśl art. 189 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” „Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów”.

Jeśli przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie kształcenia doktorantów, procedura nadania stopnia doktora jest dla doktoranta bezpłatna.

 

17. Czy w ramach zajęć realizowanych w Szkole Doktorskiej będą tylko zajęcia dydaktyczne dla doktoranta, czy doktorant też będzie prowadził zajęcia na uczelni (w jakim wymiarze)?

ODPOWIEDŹ

Doktorant w programie „Doktorat wdrożeniowy” realizuje program kształcenia w SzD (https://phdschool.put.poznan.pl/program-ksztalcenia), zgodnie z którym zobowiązany jest również do odbycia praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w prowadzeniu zajęć w wymiarze do 10 godzin w każdym roku akademickim.

 

18. Na czym polega ocena środkowa doktoranta i kto ją przeprowadza?

ODPOWIEDŹ

Procedurę przeprowadzania oceny śródokresowej ustala § 15 i 16 Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

 

19. Czy są jakieś wytyczne do rozmowy kwalifikacyjnej do Szkoły Doktorskiej?

ODPOWIEDŹ

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej do SzD jest opisany w Zasadach rekrutacji – § 5, punkt 9.

 

20. Czy poza dokumentami do pobrania, ze strony: https://phdschool.put.poznan.pl/do-pobrania powinniśmy przeanalizować coś więcej w celu złożenia wniosku do programu “Doktorat wdrożeniowy”?

ODPOWIEDŹ

Wszystkie informacje i dokumenty, niezbędne do zgłoszenia się do programu „Doktorat wdrożeniowy” przygotowano na podstawie obecnie obowiązujących wytycznych i Rozporządzenia Ministra. Jeśli przed ogłoszeniem kolejnego konkursu, wymagania MEiN  ulegną zmianie, to na stronie Szkoły Doktorskiej zostaną opublikowane zaktualizowane dokumenty, zarówno w zakładce Doktorat Wdrożeniowy/Ogłoszenie o rekrutacji oraz w zakładce Do pobrania.

 

21. Wymogi formalne dotyczące opiekuna ze strony przedsiębiorstwa. Czy opiekunem może być po prostu przełożony z wieloletnim doświadczeniem technicznym? 

ODPOWIEDŹ

Tak, może być to przełożony, a przede wszystkim osoba legitymująca się doświadczeniem, która oczywiście podejmie się tego wyzwania.

Opiekunem pomocniczym z firmy może zostać osoba posiadająca:

 – stopień doktora lub

 – co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub

 – znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

 

22. Należy kształcenie w Szkole Doktorskiej traktować jak „typowe studia”, które w określonym terminie (zgodnie z regulaminem studiów) kończą się obroną pracy, w tym przypadku obroną publiczną pracy doktorskiej?

ODPOWIEDŹ

Doktorant uczestniczący w programie „Doktorat wdrożeniowy” realizuje program kształcenia w SzD obowiązujący wszystkich doktorantów. Poza raportowaniem postępów do Szkoły Doktorskiej doktorant biorący udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”  dodatkowo  przygotowuje i składa raport roczny do MEiN, dotyczący postępów wdrożeniowych i naukowych. Ocenę raportu rocznego/końcowego dokonuje zespół ekspertów wyznaczonych przez MEiN na podstawie określonych kryteriów.

Kształcenie doktoranta w SzD oraz realizacja programu „Doktorat Wdrożeniowy” kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przeprowadza odpowiednia rada dyscypliny. Opis procedury nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej znajduje się w „Regulaminie nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej” dostępnym pod linkiem: https://phdschool.put.poznan.pl/stopien-doktora.

 

23. Studia są w j. angielskim. Czy praca i obrona również?

ODPOWIEDŹ

Art. 187 pkt 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mówi: „Do rozprawy dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku, gdy rozprawa nie jest pracą pisemną dołącza się opis w językach polskim i angielskim”.

O języku, w którym odbywa się obrona rozprawy doktorskiej decyduje Rada Dyscypliny.

 

24. Plan zajęć obejmuje same piątki – czy dobrze rozumiem, że pracownik na te dni miałby brać urlop lub pracodawca przeznacza jeden dzień pracy pracownika na doszkalanie w ramach doktoratu?

ODPOWIEDŹ

To zależy od ustaleń między pracownikiem i pracodawcą.

 

25. Czy mogę prosić o pakiet dokumentów rekrutacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Aktualne dokumenty (z VI konkursu DW uruchomionego w 2022 r.) dotyczące złożenia wniosku o finansowanie projektów w programie „Doktorat wdrożeniowy”, znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w dwóch zakładkach: Doktorat Wdrożeniowy/Ogłoszenie o rekrutacji i w zakładce – Do pobrania.

Czekamy na uruchomienie przez Ministerstwo nowej VII edycji konkursu DW, co oznacza, że informacje lub wymagania co do projektu mogą ulec zmianie.

Natomiast dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej, które zgodnie Harmonogramem rekrutacji należy złożyć w systemie rekrutacyjnym do dnia 30 czerwca br., znajdują się w zakładkach: Rekrutacja/Ogłoszenie o rekrutacji/Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji DW i Do pobrania.

 

26. Czy ma znaczenie wielkość przedsiębiorstwa zatrudniającego doktoranta w trakcie trwania projektu?

ODPOWIEDŹ

Przepisy nie określają wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego doktoranta.

 

27. Czy opiekun pomocniczy w przedsiębiorstwie i promotor z ramienia uczelni może być tą samą osobą?

ODPOWIEDŹ

Nie, niedopuszczalne jest pełnienie zadań opiekuna naukowego (promotora) i opiekuna pomocniczego przez tą samą osobę.

 

28. Jak wygląda negocjowanie umów?

ODPOWIEDŹ

Wzór umowy trójstronnej znajduje się na stronie SzD w zakładce Do pobrania.

Jeśli strony mają uwagi co do wzoru umowy, to przesyłają je do Administracji Szkoły Doktorskiej (mail: phd.school@put.poznan.pl). Dalej są one przekazywane i rozpatrywane indywidualnie przez Radcę Prawnego współpracującego ze Szkołą Doktorską, który w razie konieczności szczegółowych uzgodnień kontaktuje się z firmą.

 

29. Czy pracę doktorską, która powstała w ramach doktoratu wdrożeniowego można utajnić, tak jak np. pracę dyplomową?

ODPOWIEDŹ

Utajnienie pracy doktorskiej jest możliwe i odnosi się do przypadków wprowadzenia ograniczeń w udostępnianiu pracy ze względu na zawarte w nich dane poufne, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub ze względu na ochronę własności intelektualnej.

Regulacje dotyczące poszczególnych praw własności intelektualnej określane są w odrębnych przepisach, między innymi w Ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Podstawą postępowania w takim przypadku będzie umowa zawarta między zainteresowanym podmiotem a uczelnią lub na wniosek doktoranta będącego autorem pracy.

Regulacje  prawne dotyczące rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną opisuje Art. 188, ust. 2 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 46 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 18 września 2020 r., par. 4.

 

30. Czy poza opiekunem pomocniczym w przedsiębiorstwie z ramienia uczelni może być nie jeden, a dwóch promotorów?

ODPOWIEDŹ

Zapisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) stanowią: Art. 190, ust. 1. „Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego”.