Ogłoszenie o rekrutacji do Programu

Ogłoszenie o rekrutacji do Programu MNiSW Doktorat Wdrożeniowy” (DW)

w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej - edycja 2024

 

UWAGA - Informacje zawarte w ogłoszeniu oraz treść wymaganych załączników mogą ulec zmianie w momencie opublikowania przez MNiSW Komunikatu o edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy 2024”.

Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest przeprowadzenie szczegółowych uzgodnień pomiędzy promotorem (PP), opiekunem pomocniczym (przedsiębiorstwo) i kandydatem, w tym doprecyzowanie obszaru i tematu badań oraz przygotowanie informacji niezbędnych do złożenia wniosku w programie „Doktorat wdrożeniowy” (DW).

Procedura rekrutacji:

1. Do 12 kwietnia 2024 r. (piątek) - przesłanie przez kandydata zgłoszenia do uczestniczenia w programie MNiSW „Doktorat wdrożeniowy 2024” według ustalonego wzoru (Zgłoszenie DW) w wersji elektronicznej, tj. w postaci pliku edytowalnego i pliku pdf z podpisami (nie będą przyjmowane zdjęcia dokumentów), wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczenie Pracodawcy, Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie Kandydata o odpowiedzialności karnej, Oświadczenie Kandydata o niepozostawaniu z osobami upoważnionymi do reprezentacji podmiotu współpracującego w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa) do Szkoły Doktorskiej PP na adres doktorat.wdrozeniowy@put.poznan.pl.

2. Zgodnie z datą wskazaną w komunikacie MNiSW o uruchomieniu programu „Doktorat Wdrożeniowy 2024” nastąpi złożenie części I wniosku Politechniki Poznańskiej opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od promotora, kandydata i przedsiębiorstwa zatrudniającego kandydata aplikującego do programu. Jeżeli treść komunikatu MNiSW określi limit wniosków możliwych do złożenia przez Wnioskodawcę, zostanie wdrożona procedura ich wyłaniania, uchwalona przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej.

3. Złożenie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej PP zgodnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu o Rekrutacji Dodatkowej na rok akademicki 2024/2025 w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”.

4. Po otrzymaniu z MNiSW informacji o wynikach oceny I części wniosku i wstępnym zakwalifikowaniu tematyki badawczej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” - uzupełnienie i dostarczenie przez kandydata informacji niezbędnych do przygotowania części II wniosku.

5. Dostarczenie przez kandydata do biura Szkoły Doktorskiej oryginałów dokumentów (zarówno przesłanych podczas procesu rekrutacji do programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz rekrutacji dodatkowej do Szkoły Doktorskiej PP) wraz z Oświadczeniem Opiekuna Pomocniczego. Termin dostarczenia będzie uzależniony od ogłoszenia przez MNiSW wyników oceny I części wniosku. Każdy kandydat, po wstępnym zakwalifikowaniu tematyki badawczej w ramach Programu, zostanie poinformowany o terminie na podany podczas rekrutacji adres email.

6. Nie później niż do dnia 16 września 2024 r. zaleca się zawarcie Umowy trójstronnej między doktorantem, firmą zatrudniającą doktoranta oraz PP. Umowa m.in. reguluje zasady współpracy między stronami oraz zasady podziału i przenoszenia praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji Programu.

7. Zgodnie z datą wskazaną w komunikacie MNiSW o uruchomieniu programu „Doktorat Wdrożeniowy 2024” nastąpi złożenie części II wniosku Politechniki Poznańskiej.

8. Zatwierdzenie przez Ministerstwo części II wniosku.

9. Podpisanie umowy na finansowanie Programu pomiędzy Politechniką Poznańską a MNiSW.

 

Kontakt

Koordynator Programu DW, zastępca dyrektora SzD PP, koordynator w dyscyplinie "nauki chemiczne": prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska (krystyna.prochaska@put.poznan.pl)

Koordynatorzy w pozostałych dyscyplinach:

  • architektura i urbanistyka: prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak (anna.januchta-szostak@put.poznan.pl)
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne: prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński (piotr.skrzypczynski@put.poznan.pl)
  • informatyka techniczna i telekomunikacja: dr hab. inż. Piotr Zielniewicz (piotr.zielniewicz@put.poznan.pl)
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki (krzysztof.wislocki@put.poznan.pl)
  • inżynieria materiałowa: dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP (miroslaw.szybowicz@put.poznan.pl)
  • inżynieria mechaniczna: dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP (szymon.wojciechowski@put.poznan.pl)
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. PP (mieczyslaw.porowski@put.poznan.pl)
  • nauki o zarządzaniu i jakości: dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP (lukasz.hadas@put.poznan.pl)

Administracja Szkoły Doktorskiej: doktorat.wdrozeniowy@put.poznan.pl