Raporty do ministerstwa

Doktoranci mają obowiązek złożenia do administracji SzD PP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września wszystkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania raportu rocznego/końcowego do Ministerstwa.

Zespół doradczy do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

 

Szczegółowe wytyczne oraz wykaz załączników zawarte są we wzorach określonych dla poszczególnych edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy”:

1. Raport końcowy dla IV edycji
2. Raport roczny dla V edycji
3. Raport roczny dla VI edycji
4. Raport roczny dla VII edycji - zostanie opublikowany po udostępnieniu informacji przez MNiSW

Wszyscy doktoranci dostarczają powyższe dokumenty wyłącznie w wersji papierowej łącznie z Oświadczeniem o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

Doktoranci składający raport końcowy dostarczają dodatkowo opinię pracodawcy, a także potwierdzenie złożenia pracy doktorskiej do właściwej Rady Dyscypliny – pierwsza strona dysertacji opatrzona podpisem oraz datą. Datą zakończenia udziału doktoranta w programie jest data złożenia pracy doktorskiej do właściwej Rady Dyscypliny. Terminem zakończenia realizacji Umowy o finansowaniu zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki [obecnie Ministrem Nauki] a Politechniką Poznańską jest dzień 31 października ostatniego roku, na który Minister Edukacji i Nauki [obecnie Minister Nauki] przyznał środki finansowe.

 

Niezłożenie raportu rocznego / końcowego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Ministra od Umowy i wezwania jednostki do zwrotu całości przekazanych środków finansowych.

 

Obowiązujące informacje Ministerstwa o programie „Doktorat wdrożeniowy” w zakresie raportowania:

1. Informacje z dnia 30 września 2022 r. Informacje w zakresie sprawozdawczości oraz procedur weryfikacji i rozstrzygania raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

2. Informacja z dnia 28 czerwca 2023 r. Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym z realizacji programu „Doktorat wdrożeniowy" od V edycji od roku akademickiego 2022/2023

3. Informacja z dnia 10 stycznia 2024 r. Tryb składania raportów końcowych w ramach IV edycji programu "Doktorat wdrożeniowy"