Procedury rozwiązywania konfliktów

PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W SZKOLE DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

1. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej, doktorant*,** może zwrócić się o pomoc do Przewodniczącego/członka właściwej Wydziałowej Rady Doktorantów (WRD), który podejmuje próbę rozwiązania problemu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Przewodniczący WRD/członek może zwrócić się o wsparcie do Koordynatora właściwej Dyscypliny.

2. Doktorant lub pracownik Politechniki Poznańskiej (PP), w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej może zgłosić ten fakt (w formie pisemnej) Kierownikowi Administracyjnemu Szkoły Doktorskiej (SzD) PP.

3. Kierownik Administracyjny SzD, po zakończeniu procedury oceny śródokresowej, zobowiązany jest do zidentyfikowania potencjalnych sytuacji konfliktowych, na podstawie formularza oceny jakości opieki naukowej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej.

4. W zależności od rodzaju zaistniałej sytuacji, informacja uzyskana przez Kierownika Administracyjnego przekazywana jest do Rzecznika ds. równości działającego na PP lub do Dyrektora SzD. W przypadku spraw pozostających poza kompetencjami ww. Rzecznika, Kierownik Administracyjny wraz z Dyrektorem SzD podejmują próbę rozwiązania konfliktu lub powołują komisję składającą się z przedstawiciela Szkoły Doktorskiej i członka Rady Naukowej SzD oraz, na wniosek dowolnej ze stron konfliktu, przedstawiciela doktorantów wskazanego przez Radę Doktorantów PP.

5. Kierownik Administracyjny wraz z Dyrektorem SzD lub powołana komisja organizują spotkanie ze stronami, w celu ustalenia i wyjaśnienia przyczyn konfliktu oraz podejmują działania mające na celu znalezienie rozwiązania zaistniałej sytuacji. Z przebiegu spotkania sporządzany jest protokół, który po ustaleniu jego treści podpisywany jest przez wszystkie osoby obecne na spotkaniu.

6. W przypadku niemożności uzgodnienia sposobu rozwiązania konfliktu, Kierownik Administracyjny lub komisja może skierować prośbę o rozpatrzenie danej sprawy do odpowiedniej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej.

* Doktorant ma prawo do zgłoszenia sprawy Rzecznikowi Praw Doktoranta, działającemu przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów: rzecznik(at)krd.edu.pl

** Doktorant ma prawo do zgłoszenia sprawy Rzecznikowi ds. równości za pośrednictwem Działu ds. Równości: dzial.rownosci(at)put.poznan.pl