Indywidualny plan badawczy

Indywidualny plan badawczy

Indywidualny plan badawczy dla Doktorantów Wdrożeniowych

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy, składa ten dokument Dyrektorowi w formie papierowej i przesyła w formie elektronicznej do administracji Szkoły Doktorskiej, w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega:

  • bieżącemu nadzorowi promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego,

  • ocenie śródokresowej.

Indywidualny plan badawczy doktoranta określa w szczególności:

  • harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i planowany termin jej złożenia,

  • plan osiągnięcia minimalnego dorobku naukowego określonego w § 3 ust. 3 pkt 4).

Indywidualny plan badawczy doktoranta może określać:

  • przygotowanie i złożenie wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansującej działalność naukową lub badawczo-rozwojową w drodze konkursowej,

  • odbycie co najmniej 2-miesięcznego stażu naukowego w jednostce krajowej lub zagranicznej,

  • wyjazd studyjny trwający co najmniej 2 tygodnie do jednostki krajowej lub zagranicznej;

  • sposób upowszechnienia wyników badań,

  • plany uczestnictwa w konferencjach naukowych krajowych lub międzynarodowych,

  • udział we współorganizowaniu konferencji naukowych krajowych lub międzynarodowych.