INDYWIDUALNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Indywidulny program kształcenia

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny program kształcenia i składa go Dyrektorowi w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Indywidualny program kształcenia tworzony jest na podstawie Ramowego programu kształcenia i powinien:

  • wskazywać przedmioty obligatoryjne i wybrane przez doktoranta wykłady obieralne, w tym interdyscyplinarne,
  • przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie oraz
  • określać termin zaplanowanej, co najmniej 2-miesięcznej praktyki w wybranej jednostce naukowej/badawczej/przemysłowej.

Realizacja indywidualnego programu kształcenia podlega:

  • bieżącemu nadzorowi promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego,
  • ocenie śródokresowej.