Powołanie promotora

Wniosek o powołanie promotora/promotorów/promotora pomocniczego

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów.

Promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego wyznacza odpowiednia Rada Dyscypliny, biorąc pod uwagę deklarację potencjalnego promotora złożoną podczas procesu rekrutacji oraz wniosek doktoranta.

Doktorant składa wniosek w sprawie wyznaczenia promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego do właściwej Rady Dyscypliny. Do wniosku dołącza się oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pełnienie funkcji promotora lub promotora pomocniczego, a w przypadku kandydata na promotora również oświadczanie o niezachodzeniu okoliczności, o których mowa w § 26 Regulaminu.

W przypadku promotora lub promotora pomocniczego niebędącego pracownikiem Uczelni do wniosku, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest także załączenie informacji o działalności badawczej kandydata na promotora

Promotorem może zostać osoba, która:

1. posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego,
2. posiada znaczący dorobek naukowy w okresie ostatnich 5 lat, w tym publikacje naukowe w uznanych w danej dyscyplinie czasopismach i/lub wdrożone, oryginalne rozwiązania projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne lub w dziedzinie sztuki,
3. wykazuje aktywność w środowisku międzynarodowym, w tym mobilność naukową,
4. posiada doświadczenie w kierowaniu lub udokumentowany udział w projektach badawczych uzyskanych w drodze konkursów krajowych lub międzynarodowych,
5. nie spełnia warunku 1) i jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, a właściwa Rada Dyscypliny uznała, że posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska oraz spełnia warunki 2) i 4).

Jeden pracownik badawczo-dydaktyczny lub badawczy może być promotorem nie więcej niż 3 doktorantów, dla których źródłem finansowania stypendium doktoranckiego jest subwencja.

Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora i dorobek naukowy związany z tematyką badawczą rozprawy doktorskiej.

Zgodnie z Regulaminem nadawania stopnia doktora w Uczelni, zmianę promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego dokonuje odpowiednia Rada Dyscypliny, w drodze uchwały, na uzasadniony wniosek doktoranta lub promotora.