Data dodania

Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Do 30 kwietnia br. można zgłaszać się do konkursu o Nagrodę Lipskiego dla informatyków – doktorantów i pracowników instytucji naukowych. Nagroda o wartości 50 tys. zł zostanie przyznana za wybitne osiągnięcia w dwóch kategoriach: teoretyczne aspekty informatyki oraz zastosowania informatyki.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:

  • posiadają polskie obywatelstwo lub mają stałą rezydencję na terenie Polski,
  • nie zostały nagrodzone w żadnej z kategorii poprzednich edycji Nagrody,
  • nie przekroczyły 35 roku życia (warunek doprecyzowany w Regulaminie Konkursu),
  • są pracownikami, doktorantami/doktorantkami lub studentami/studentkami w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października br.

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz na stronie nagrody. Kandydat musi przedstawić m.in. krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych, sformułowany w terminach technicznych i mający formę listu motywacyjnego, listę publikacji, patentów i wdrożonych systemów informatycznych, elektroniczne kopie najważniejszych publikacji, patentów i linków do wdrożonych systemów informatycznych (nie więcej niż 5) oraz opinię (list rekomendacyjny) pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki (maksymalnie od 2 osób).

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za osiągnięcia w zakresie informatyki i jej zastosowań to kontynuacja nagrody ustanowionej w 2005 przez Fundację Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (Polish Chapter of ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Od roku 2022 nagroda przyznawana jest przez Fundację Kościuszkowską. Konkurs organizuje IDEAS NCBR – ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji, powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2023 roku spółka dołączyła do sieci badawczej ELLIS Society – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems – tworząc pierwszy ELLIS Unit w Polsce.

Patron nagrody Witold Lipski (1949-1985) był wybitnym polskim informatykiem. W swojej krótkiej karierze naukowej współpracował z informatykami o światowej renomie, napisał kluczowe prace z teorii baz danych i analizy algorytmów oraz opublikował dwie szeroko znane książki poświęcone kombinatoryce i teorii algorytmów.

Termin składania zgłoszeń: 30.04.2024

Szczegółowe informacje: https://nagrodalipskiego.ideas-ncbr.pl/

Pełen regulamin konkursu: https://nagrodalipskiego.ideas-ncbr.pl/regulamin/ 
 

PL