Data dodania

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium naukowe
Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej
dla najlepszego doktoranta/doktorantki na rok akademicki 2023/2024

 

1. Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej ustanowiła dwa stypendia dla najlepszego doktoranta/doktorantki Szkoły Doktorskiej, na rok akademicki 2023/2024, wypłacane miesięcznie od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

2. Stypendium przyznawane jest na wniosek doktoranta sporządzony według załączonego wzoru.

3. Wnioski składa się w terminie do dnia 10 października 2023 r. w biurze Szkoły Doktorskiej.

4. Wnioski (wyłącznie kompletne, złożone w trybie określonym w pkt. 2) i 3) rozpatruje powołana przez Rektora Komisja ds. stypendiów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024.

5. Komisja dokona oceny złożonych wniosków w terminie do 21 listopada 2023 r.

6. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów powołanego składu Komisji.

PL