Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji - DW

REKRUTACJA DODATKOWA

kandydatów do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej (PP) na tematyki badawcze finansowane w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”, ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) na rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2023 r. i kończy w dniu 30 czerwca 2023 r.

Rekrutacja do SzD PP wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN lub 50 EUR. Opłata musi być uiszczona z góry, przed złożeniem przez kandydata wymaganych dokumentów.


 

1. Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi aktami prawnymi.

2. Rekrutacja prowadzona jest w ramach tematyk badawczych zgłoszonych do MEiN: lista dostępnych tematyk w roku akademickim 2023/2024

3. Harmonogram rekrutacji dodatkowej.

4. Kandydaci do SzD składają za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego (system zostanie uruchomiony 1 czerwca 2023 r.) następujące wymagane dokumenty:

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny:

  • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem lub
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów, jeśli dyplom nie został jeszcze wydany,
  • wykaz ocen z przebiegu edukacji (nie jest wymagane, gdy taka informacja znajduje się w suplemencie) wraz z oficjalną skalą ocen, jeżeli nie jest wskazana w wykazie ocen, potwierdzoną przez szkołę wyższą, którą ukończył kandydat,

 

b) curriculum vitae zawierające dane osobowe oraz przebieg dotychczasowego kształcenia i/lub zatrudnienia;

c) list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w SzD PP, wykaz osiągnięć (w tym publikacje naukowe, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, stypendia naukowe), nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub działalności studenckiej, lub inne osiągnięcia naukowe, informacje o udziale w konferencjach naukowych, warsztatach, projektach badawczych i komercyjnych, odbytych szkoleniach i stażach, mobilności międzynarodowej i doświadczeniu zawodowym, członkostwie w kołach naukowych (wraz z dokumentami je potwierdzającymi),

d) deklarację wyboru tematyki badawczej (z dostępnego wykazu) oraz potencjalnego promotora (Załącznik nr 1)

e) opis proponowanego indywidualnego planu badawczego zawierający możliwość realizacji wybranej tematyki badawczej (Załącznik nr 2);

f) certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (wykaz akceptowanych certyfikatów – załącznik nr 3) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (załącznik nr 4),

g) oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu kandydata nie później niż od dnia 1 października 2023 r. przez podmiot współpracujący (załącznik 5),

h) fotografię, w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG), którą należy wgrać do systemu rekrutacyjnego spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów;

i) potwierdzenie dokonania przelewu opłaty rekrutacyjnej,

j) dodatkowo, w przypadku cudzoziemców wpisanych na listę doktorantów, wymagane jest po przyjeździe do Politechniki Poznańskiej:

  • potwierdzenie legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Składane przez kandydata dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo być przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

Dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą należy złożyć wraz z legalizacją albo apostille.

Kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może zostać wezwany do złożenia dodatkowo opinii o uznaniu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zagranicznego dyplomu w Polsce.

Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych w systemie rekrutacyjnym. Kandydat ponosi skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

5. Postępowanie konkursowe polega na ocenie złożonych przez kandydata dokumentów (I etap) oraz rozmowie kwalifikacyjnej (II etap). Ocenie podlega wyłącznie zestaw kompletnie wypełnionych i poprawnie oraz terminowo złożonych wymaganych dokumentów.

6. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, w ramach II etapu postępowania konkursowego, odbędą się w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji do SzD PP. Dokładna data, miejsce i czas rozmowy kwalifikacyjnej będą podane w systemie rekrutacyjnym. W przypadku rozmów on-line termin ustalony zostanie z danym kandydatem indywidualnie drogą mailową przez Przewodniczącego komisji dla danej dyscypliny.

7. Kandydaci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dostosowanie formy, terminów i czasu trwania rozmowy kwalifikacyjnej do ich uzasadnionych potrzeb. Kandydat, na 7 dni przed zakończeniem rekrutacji, składa stosowny wniosek do dyrektora Szkoły Doktorskiej, który podejmuje decyzję w ww. sprawie w terminie 14 dni.

8. Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji do SzD PP, po publikacji listy osób zobowiązanych do złożenia oryginałów dokumentów, kandydat, składa komplet wymaganych dokumentów (wymienionych w pkt. 4, z wyjątkiem h) w biurze SzD PP (znajdującym się w Poznaniu, ul. Piotrowo 3, pok. 604). Z systemu rekrutacyjnego należy wygenerować i wydrukować opis teczki do dokumentów wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów. W biurze Szkoły Doktorskiej z dyplomu i suplementu zostaną wykonane nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dodatkowo należy przedłożyć:

  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych)
  • ewentualnie, oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności (do wglądu, w celu wykonania kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem).

Kandydat nie ma obowiązku składać osobiście ww. dokumentów. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów (w celu wykonania kopii i poświadczenia ich zgodności z oryginałem) lub dokumenty poświadczone notarialnie. Niekompletna dokumentacja, w tym braki oryginalnych podpisów, nie będzie przyjmowana.

Ww. dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem terminu wskazanego w Harmonogramie rekrutacji do SzD PP. W takim przypadku należy upewnić się, że przesyłka zawiera wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopią dyplomu i suplementu.

Adres do doręczeń:
Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3 (pok. 604)
60-965 Poznań

9. Osoba przyjęta do SzD PP rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Termin i miejsce złożenia ślubowania zostanie podany później.

10. Kształcenie w SzD PP odbywa się w języku angielskim.