Ukończenie kształcenia

PROCEDURA UKOŃCZENIA KSZTAŁCENIA

Przed złożeniem wymaganych dokumentów doktorant zobowiązany jest zrealizować:

  • indywidualny program kształcenia, tj. uzyskać zaliczenie ze wszystkich wymaganych przedmiotów objętych programem kształcenia w Szkole Doktorskiej (oceny muszą zostać wpisane do systemu USOS), 
  • obowiązkowy staż oraz wymaganą praktykę zawodową.

 

Wymagane dokumenty:

  • rozprawa doktorska w formie papierowej (miękka oprawa) i elektronicznej (plik .pdf przesłany na adres phd.school@put.poznan.pl lub link do chmury, gdzie umieszczony jest plik z rozprawą),
  • w przypadku, gdy temat pracy doktorskiej został zmodyfikowany - skorygowany indywidualny plan badawczy z uzasadnieniem wprowadzonych zmian, podpisany przez doktoranta, promotora(ów), zaopiniowany przez promotora pomocniczego (jeżeli dotyczy) oraz zaakceptowany przez odpowiedniego koordynatora w danej dyscyplinie,
  • pozytywna opinia promotora lub promotorów,
  • sprawozdanie roczne,
  • raport końcowy do Ministerstwa (w przypadku uczestników programu "Doktorat wdrożeniowy"),
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia (wzór wniosku jest dostępny w zakładce DO POBRANIA,
  • legitymacja doktorancka.

 

Ankieta absolwenta - zapraszamy do wypełnienia ankiety absolwenta Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej:

https://ankiety.put.poznan.pl/

klucz: put-j4s-584

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Poznańskiej jest przeprowadzane na właściwym Wydziale.